Wettelijke kennisgeving

Hosting: O2switch in Clermond Ferrand

1. Presentatie van de site. Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website plasma-mag.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht: Publicatiemanager: contact De publicatiemanager is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Host: o2switch

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten. Het gebruik van de website https://www.newromance.nl/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website https://www.newromance.nl/ worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

3. Intellectuele eigendom en namaak. https://www.newromance.nl/ is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, voorstelling, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of van een van de elementen ervan zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

4. Beheer van persoonsgegevens. In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site https://www.newromance.nl/ kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site https://www.newromance.nl/, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP-adres) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt de site alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de site https://www.newromance.nl/ worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name bij het invoeren ervan. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site https://www.newromance.nl/ de verplichting opgelegd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang, correctie en verzet met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van de identiteitstitel met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.newromance.nl/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden.

De site is niet aangegeven bij de CNIL omdat hij geen persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

5. Hyperlinks en cookies. De site https://www.newromance.nl/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, maar beschikt niet over de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Het surfen op de site https://www.newromance.nl/ kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende frequentiemaatregelen mogelijk te maken.

De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: Tabblad Extra (tandwielpictogram in de rechterbovenhoek) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Haal ten slotte het vinkje weg om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie “Privacy” op Inhoudsinstellingen. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie “Privacy” op Voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

6. Amazon Affiliate Links Deze website erkent dat het deelneemt aan het Amazon Partner Programma, een programma ontwikkeld om websites in staat te stellen geld te verdienen door te linken naar de officiële Amazon.co.uk site. Het staat de bezoeker vrij om op elk moment zelfstandig te zoeken naar Amazon.co.uk-producten als hij/zij liever geen gebruik maakt van de links op https://www.newromance.nl/.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.newromance.nl/ is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

8.De belangrijkste betrokken wetten. Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

9. Lexicon. Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt en de bovengenoemde site gebruikt.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, al dan niet rechtstreeks de identificatie mogelijk maakt van personen op wie zij van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).